Algemene voorwaarden

Entrada Restaurants & Catering
Uitsluitend geldend voor de, door Entrada Restaurants & Catering geëxploiteerde webshop. (ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden onder nummer 27340420)

Artikel 1 – Definities
Entrada Restaurants & Catering statutair gevestigd te Den Haag.

“Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Entrada Restaurants & Catering aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;

“de Overeenkomst”: de tussen Entrada Restaurants & Catering en Koper tot stand gekomen overeenkomst;

“de Onderopdrachtnemer”: de door Entrada Restaurants & Catering bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;

“de Orderbevestiging”: de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;

“Koopprijs”: een door Entrada Restaurants & Catering en Koper overeengekomen vergoeding voor door Entrada Restaurants & Catering te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging;

“Overige kosten”: alle kosten gemaakt door Entrada Restaurants & Catering in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading vervoer en verzekering.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.  Deze bepalingen zijn van toepassing op alle via Solo Vino Italian Wine Imports & Webshop gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten met en leveringen door Entrada Restaurant & Catering.

2.2.  Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Entrada Restaurants & Catering schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1.  Alle door Entrada Restaurants & Catering gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Entrada Restaurants & Catering het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2.  Indien aanbiedingen van Entrada Restaurant & Catering gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Entrada Restaurants & Catering heeft verstrekt.

3.3.  Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Entrada Restaurants & Catering verstrekte gegevens, binden Entrada Restaurants & Catering niet.

3.4.  Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Entrada Restaurants & Catering niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door Entrada Restaurants & Catering zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Entrada Restaurants & Catering is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5.  Entrada Restaurants & Catering behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

3.7 De aanbiedingen zoals vermeld op de website zijn online aanbiedingen geldig op online aankopen.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1.  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Entrada Restaurants & Catering en Koper eerst dan tot stand nadat Entrada Restaurants & Catering order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.

4.2.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Entrada Restaurants & Catering slechts indien deze schriftelijk door Entrada Restaurants & Catering zijn bevestigd.

4.3.  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.

4.4.  Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Entrada Restaurants & Catering.

4.5.  Entrada Restaurants & Catering behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst; personeel
5.1. Entrada Restaurants & Catering zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2.  Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die Entrada Restaurants & Catering voor de uitvoering nodig heeft.

5.3. Entrada Restaurants & Catering is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en – indien noodzakelijk – na overleg met Koper, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 6: Levering
6.1.  Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ‘af Entrada Restaurants & Catering”. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. ‘Franco’ levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Entrada Restaurants & Catering met Koper schriftelijk is overeengekomen.

6.2.  Indien ‘Franco’ levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:
– Entrada Restaurants & Catering heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
– het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het vervoermiddel ‘Franco’ zijn geleverd aan Koper.
– de ‘Franco’ levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.
– ‘Franco’ levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.
– bij ‘Franco’ levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.
– levering geschiedt op voor Entrada Restaurants & Catering normale werktijden.

6.3.  Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan Entrada Restaurants & Catering zijn toe te rekenen, is Entrada Restaurants & Catering gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Entrada Restaurants & Catering om betaling van de koopprijs te vorderen.

6.4.  Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Entrada Restaurants & Catering dat de goederen ter beschikking van Koper staan.

6.5.  Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de vervoersdocumenten en per e-mail aan Entrada Restaurants & Catering te melden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.6.  Entrada Restaurants & Catering is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

6.7.  De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend

Artikel 7 – Transport/Risico
7.1.  Het transport van goederen zal op een door Entrada Restaurants & Catering te bepalen wijze geschieden.

7.2.  Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
Gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst kan Koper de overeenkomst herroepen. Herroeping door de Koper kan slechts geschieden door middel van een aangetekend schrijven en op voorwaarde dat de goederen binnen 14 dagen na ontvangst aan Entrada Restaurants & Catering zijn geretourneerd (op de voorgeschreven wijze). De kosten van retourzending komen voor rekening van Koper. Restitutie van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending. Het product dient in onbeschadigde staat bij ons retour te worden aangeleverd.

Artikel 9 – Prijs; prijswijziging; betaling
9.1.  Tenzij anders vermeld zijn onze Prijzen:
– gebaseerd op levering af het door Koper opgegeven adres (kosten van bezorging worden vermeld op de website!);
– incl. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

9.2.  Betaling geschiedt per Ideal of door middel van het verstrekken van een machtiging aan Entrada Restaurants & Catering waarmee laatstgenoemde de rekening van Koper kan belasten.

9.3.  Entrada Restaurants & Catering behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.

9.5.  Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Entrada Restaurants & Catering met door de Koper aan Entrada Restaurants & Catering verschuldigde bedragen is uitgesloten.

9.6.  In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Entrada Restaurants & Catering op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Entrada Restaurants & Catering dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Entrada Restaurants & Catering om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.7.  Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

9.8.  In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Entrada Restaurants & Catering gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Entrada Restaurants & Catering is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

Artikel 10 – Incassokosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van Entrada Restaurants & Catering op de Koper. De in de boeken van Entrada Restaurants & Catering voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 11 – Retentierecht
Ingeval Entrada Restaurants & Catering zaken van Koper – al dan niet speciaal door Entrada Restaurants & Catering voor Koper vervaardigd – onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Entrada Restaurants & Catering ook ingeval Koper in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

Artikel 12 – Reclames
12.1.  Bij ‘Franco’ levering moet een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van het geleverde ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in artikel 6.2. bedoelde vervoermiddel door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Entrada Restaurants & Catering per e-mail zenden.

12.2.  Koper moet Entrada Restaurants & Catering – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

12.3.  Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.

12.4.  Indien de reclame door Entrada Restaurants & Catering gegrond wordt bevonden, is Entrada Restaurants & Catering uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.

12.5.  Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Entrada Restaurants & Catering; vrijwaring
13.1.  Entrada Restaurants & Catering is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Entrada Restaurants & Catering van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

13.2.  Entrada Restaurants & Catering is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.

13.3.  Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Entrada Restaurants & Catering de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Entrada Restaurants & Catering als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW

13.4.  Entrada Restaurants & Catering is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.

13.5.  Entrada Restaurants & Catering is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

13.6.  Entrada Restaurants & Catering is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datum gerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door Entrada Restaurants & Catering, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door Entrada Restaurants & Catering bij Koper of derden zou voordoen.

13.7.  De door Entrada Restaurants & Catering te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Entrada Restaurants & Catering te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs.

13.8.  De door Entrada Restaurants & Catering te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schade toebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.

13.9. Entrada Restaurants & Catering is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Entrada Restaurants & Catering geleverde goederen, daaronder mede begrepen:
– aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Entrada Restaurants & Catering die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Entrada Restaurants & Catering geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Koper vrijwaart Entrada Restaurants & Catering voor vorenbedoelde schade.

13.10.  Indien en voor zover Entrada Restaurants & Catering aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft De Entrada Restaurants & Catering Ton het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
14.1.  Geleverde goederen blijven eigendom van Entrada Restaurants & Catering, tot het moment waarop alle door Entrada Restaurants & Catering voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Entrada Restaurants & Catering zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

14.2.  Entrada Restaurants & Catering is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1.135, -, onverminderd het recht van Entrada Restaurants & Catering om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Entrada Restaurants & Catering mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Entrada Restaurants & Catering. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625, -, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van Entrada Restaurants & Catering volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3.  Ingeval Koper de aan Entrada Restaurants & Catering in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen,
totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Entrada Restaurants & Catering heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Entrada Restaurants & Catering heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Entrada Restaurants & Catering over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Entrada Restaurants & Catering het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan Entrada Restaurants & Catering betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Entrada Restaurants & Catering verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.

Artikel 15 – Algemeen
15.1.  Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen Entrada Restaurants & Catering en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.

15.2.  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Entrada Restaurants & Catering is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Entrada Restaurants & Catering op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

17.2.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage kunnen worden voorgelegd.